ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריז

גדלו לה' אתי. על דרך באשר דבר מלך שלטון מי יאמר לו מה תעשה. כי המלכות הוא הדיבור, והמחשבה היא מדריגה יתירה על הדיבור, ע"ד לב מלכים ביד ה'. וכשעולם הדיבור יש לו עליה, שנכלל בעולם המחשבה, אזי אינו נראה כלל רק עולם המחשבה, נראה יותר גדול כביכול. וזהו גדלו [לה'], הדבור אומר זה, שתגדלו אתי, פירוש עמי.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ג, ב לקו"א לה, ב.

גדלו לה' גו' – תהלים לד, ד. באשר דבר מלך שלטון גו' – קהלת ח, ד. המלכות הוא הדיבור – זח"א קמה סע"א. זח"ג רכח, א. לב מלך ביד ה' – משלי כא, א.

-----  הערות וציונים  -----

בסגנון אחר באוה"מ מגילת רות ד"ה ותלכנה: ודוד המלך ע"ה אמר גדלו לה' אתי, הרמז כי בחינתו מדת מלכות עולם הדיבור, והמגיד זללה"ה היה אומר כל זמן שהאדם טרוד להוציא דיבור אין מחשבתו פנויה לחשוב כמאז איידי דטרד למפלט לא בלע, ולזה רמז דוד המלך ע"ה להורות נתן בלב עם קדוש ישראל גדלו לה', היינו עולם המחשבה תגדלו ותרחבו, ובמה נאות לגדל עולם המחשבה – אתי, כלומר עם בחינתי שאני עולם הדיבור, בהיות מעציר הרוח מלהוציא דיבור, מתוך כך יתגדל ויתרחב עולם המחשבה.