ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריט

עיני ה' אל צדיקים. וכתיב עי"ן ה' אל יראיו. כי העינים נקראים אהבה ויראה, כי חוש הראות מסתכל ע"י העינים. כך הוא יתברך משגיח ע"י מעשה הצדיקים על העולמות. ועיקר המעשה הוא ע"י אהבה ויראה, כי אורייתא בלא דחילו ורחימו לא יכול לסלקא לעילא. הצדיק נקרא מי שיש לו אהבה ויראה, לכך כתיב ב' עינים. אבל הירא לחוד כתיב ביה עי"ן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א טז, ב. לקו"א מו, ב.

עיני ה' אל צדיקים – תהלים לד, טז. עי"ן ה' אל יראיו – תהלים לג, יח. העינים נקראים אהבה ויראה – ראה זח"ג רסב, ב. תקו"ז תי"ג כט סע"א. הוא ית' משגיח כו' – ראה זח"א קצה, א. אורייתא בלא דו"ר כו' – תקו"ז ת"י כה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

עיני ה' . . וכתיב עין ה' כו' – ראה סי' טז ד"ה ומה שכתוב, ובהערות שם.

הוא ית' משגיח ע"י מעשה הצדיקים כו' – ראה סי' קד.