ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכ

או יאמר עיני ה' אל צדיקים. פירוש כי יש ג' יראות, א' יראת העונש, ב' יראת גדולת הבורא, ג' יראת הבושה, דהיינו שיודע בעצמו שאינו כלום והוא אי"ן ואפס כנגד הבורא יתברך. ויראת גדולת הבורא יתברך היא למטה מאהבת הבורא, אבל יראת הבושה הוא למעלה מאהבה. ואלו הב' יראות המעולות הם נגד העינים. יראת גדולת הבורא הוא כנגד עין שמאל, יראה חיצונית, ויראת הבושה הוא יראה פנימית, והוא כנגד עין ימין. וזהו עיני ה', ב' עינים, אל צדיקים, כי הצדיקים יש להם ב' יראות הנזכרים. אבל עין ה' אל יראיו, היינו שאין להם אלא [יראה] חיצונית, וזהו עין אחד. וזהו הנרמז בזוהר בראשי"ת ירא בושת, קאי איראה פנימית שהיא כנגד עין ימין.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לו, ב. כתבי קודש כב, ג.

עיני ה' אל צדיקים – תהלים לד, טז. יש ג' יראות – ראה תקו"ז תל"ג עז, א. עין ה' אל יראיו – תהלים לג, יח. בראשי"ת יר"א בש"ת – זח"ג רנז, א. תקו"ז ה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

עיני ה' גו' פירוש כו' – ראה סי' קסה ובהערות שם. רג"כ סי' תכד ד"ה ותרין צדיקים.

ויראת גדולת הבורא כו' אבל יראת הבושה הוא למעלה מאהבה כו' – ראה תניא פ' מג – מד. שם בהקדמת שעהיוה"א (חנוך קטן). ושם אגה"ק סי' יח. ועיין מים רבים תרל"ו לאדמו"ר מוהר"ש פנ"ו ואילך.