ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכא

דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב. פי' דברי פיו של יצר הרע, חדל להשכיל להיטיב. פי' כי בוודאי שאין היצר הרע מפתה את האדם שלא ילמוד כלל, כי ידוע לו שאין שומע לו האדם לזה, כי כאשר לא ילמוד כלל לא יהיה נחשב בעיני הבריות ואינו נקרא למדן. אך היצה"ר מפתה אותו שלא ילמוד איזה דבר שיבוא לו יראת שמים מזה, כמו ספרי מוסר או שולחן ערוך לידע הדין על בוריו, אך מפתה אותו שיעסוק תמיד רק בגמרא עם כל המפרשים [נ"א: בפלפולים שאינם על דרך האמת, כמבואר בשל"ה הקדוש]. וזהו חדל, היצר הרע להאדם, להשכיל להיטיב, ר"ל שהוא מונעהו מלעסוק בם בלימוד זה שיבוא להאדם טובה מלימודו, דהיינו יראת שמים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יח, א (סי' רלז). אוה"א עז, א. צוה"ר סי' קיז.

דברי פיו און גו' – תהלים לו, ד. כאשר לא ילמוד כו' היצה"ר מפתה אותו כו' – ראה תוספות פסחים נ, ב ד"ה לכאן, ובסוטה כב, ב ד"ה לעולם. כמבואר בשל"ה הקדוש – מס' שבועות, פרק נר מצוה (קפא סע"א ד"ה אמת הדבר).

-----  הערות וציונים  -----

בוודאי שאין היצה"ר מפתה כו' – להעיר משבת קה, ב (שכך אומנתו כו').

אך היצה"ר מפתה אותו כו' – להעיר מנדרים סב, א. וראה תוס' פסחים נ, ב ד"ה וכאן, ובסוטה כב, ב ד"ה לעולם.

דבר שיבוא לו יראת שמים מזה – להעיר מברכות יז, א (תכלית חכמה כו'). יומא עב, ב ופרש"י שם. וראה כש"ט סי' קנט.

כמו ספרי מוסר או שלחן ערוך – ראה צוה"ר סי' א ובהערות שם. כש"ט סי' תכג-ב. ועיין דבש לפי להחיד"א מערכת ת אות מא (ערך ת"ת).

בפלפולים שאינם על דרך האמת – ראה בכתבי המהר"ל, תפארת ישראל פנ"ו. נתיבות עולם נתיב התורה פ"ה. דרך חיים אבות ו, ז (ד"ה אמר יהודה בן בצלאל זלה"ה, ושם ד"ה והאדם אשר הוא חכם).