ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכג

מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. קשה, עני עני למה לי. והענין, כי יש ב' מיני עניים. א' כמו שאמרו רז"ל אין עני אלא מתורה ומצות, והב' הוא כפשוטו. והא' אינו תואב בוודאי, כי יגעתי ומצאתי וכו'. והב' תואב, לכן נקרא אביו"ן. ונודע כי אין בכל אחד [נ"א: בכל דבר רע] כח אלא בסיבת האדם. כי כח הוא בקדושה, ושם נפל בשבירה וזה סוד הוידוי בדחילו ורחימו, [ועל ידי זה] מעלה אותיות החטא וד"ל. וזהו מחזק ממנו, ר"ל שהחיזוק והכח הוא [ממנו] מסיבתו, והצלתו ע"י התשובה נרמזת במלת מציל, כי צדי"ק הוא המחבר העליון בין תרין רעין יו"ד ונו"ן, בסוד מטי ולא מטי, ובסוד דרכו של איש וכו'. וזה סוד צל"ם, ר"ל המשכה מלמעלה על ידי מגדל הפורח באויר, לם' סתומה, ובהמשכות ממטה למעלה צריך גם כן צדיק התחתון. וזה סוד מציל, ר"ל שהשב צריך ליראה ולהתקשרות הבורא, ועיקר התשובה הוא בלב, סוד עלמא דחירות סוד הלמ"ד, ועי"ז ניצול מחזק ממנו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קמ (קמח). אוה"א ס, א.

מציל עני גו' – תהלים לה, י. אין עני אלא מתורה ומצות – זח"ב צג, א. זח"ג רעג, ב. יגעתי ומצאתי כו' – מגילה ו, ב. תואב . . אביו"ן – ויק"ר לד, ו. פרש"י ראה טו, ד. המחבר . . יו"ד ונו"ן – פרדס רמונים שכ"ז פכ"א.. בסוד מטי ולא מטי – זח"א טז, ב. ובסוד דרכו של איש כו' – קידושין ב, ב. ראה זח"א רנז, א. וזה סוד צל"ם – ראה ע"ח שכ"ה פ"א. מגדל הפורח באויר – (הל') זח"ב צא, א. זו"ח שה"ש סו, ב. ע"ח שם. ועיקר התשובה הוא בלב – ראה ס' בית אלקים להמבי"ט, שער התשובה פ"ב. בלב – בינה (זח"ג כח, ב. ת"ז יז, ) ודא איהי תשובה (זח"א עט סע"ב. זח"ג קכב, א. שם רטז, רע"א). עלמא דחירות – (בינה) זח"ג (ר"מ) קפ, ב. שם רמג, ב. סוד הלמ"ד – (בינה) תקו"ז תנ"ה פט, א. זח"ב קנט סע"א ובאוה"ח שם.

-----  הערות וציונים  -----

ראה ס' מאמרי אדמו"ר הזקן – תק"ע ע' קעז, ושם: לבאר ענין וודוי בפה מהו החיוב דוקא בפה ואם לאו לא יצא אף שיהרהר בתשובה מעומקא דלבא עד שיאמר בפה אשמנו בגדנו כו' וענינו מבואר בלקוטי אמרים של מורי זלה"ה (כ"ק שכתב בעצמו בהיותו שם ונדפס זה הענין ע"פ מציל עני מחזק – מצ"ל אותיות צלם ע"ש וכמבואר במ"א ע"ש ע"ז בארוכה ע"פ כצפרים האחוזות בפח וע"פ הפח נשבר ע"ש) וכו' עיי"ש. ועיי"ע בס' מאמרי אדמו"ר הזקן – כתובים ח"א ע' לה ד"ה מציל עני. מאמרי אדה"ז – תקס"ה ע' תתלד.

וזה סוד הוידוי בדו"ר כו' – עיין דברת שלמה פ' מסעי: שמעתי ממורי זלה"ה על ענין הוידוי שצריך להזכיר מה שחטא וכו'.

צדיק הוא המחבר העליון – ראה סי' שנא.

בין תרין רעין יו"ד ונו"ן – יו"ד חכמה (זח"ג קכג, ב) ונו"ן בינה (תקו"ז תמ"ב פא, ב. שם ת"ע קכז, א) שהם תרין ריעין (זח"ג ד, א), ומיו"ד ונו"ן נעשה צדי"ק (זח"א ב, ב).

וז"ס צלם – ראה סי' דש.