ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכו

ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי וגו' ואתה שנאת מוסר וגו'. אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך. כי הנה יש בתורה מצות הנקראים משפטים, שאפילו לא נאמרו היו ראוים להאמר, ויש מצות הנקראים חוקים. וזהו מה לך לספר חוקי, לספ"ר לשון בהירות, שיש שנותנים טעמים ובודים מלבם טעמי מצות החוקים, ולפי דעתם השפלה [נ"א: הסכלה] והקלושה הוא נותן בהירות ואור לתורה. וז"ש ואתה שנאת מוסר, אפילו מוסר, ר"ל אפילו אותן המצות הנקראים משפטים אתה עובר עליהם, ומה לך לספר חוקי. וזהו מ"ש אם ראית גנב ותרץ עמו, שהיא עבירה של משפטים, ואין אתה מפשפש במעשיך שתשוב מעבירות שבידיך. ולא עוד, אלא עם מנאפים חלקך, אפילו מה שהוא חלקך, דהיינו אשתך המותרת לך, אם אין אתה מתקדש את עצמך לקיים מצוותו ית', רק למלאות תאוותיך, הרי אתה מנאף עם חלקיך. וזהו עם מנאפים חלקך, (ואח"כ) [ואם כן] מה לך לספר חוקי.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, א (סי' רנז). אוה"א עא, א.

ולרשע אחר גו' ואתה שנאת מוסר גו' אם ראית גו' – תהלים נ, טז-יח. משפטים שאפילו לא נאמרו כו' – יומא סז, ב. מפשפש במעשיך כו' – ע"פ ברכות ה, א. מתקדש עצמך כו' – ראה שבועות יח, ב. זח"ג יט, א. שם רמו, א. הרי אתה מנאף כו' – ראה זח"ג פ, א.

-----  הערות וציונים  -----

שנותנים טעמים ובודים מלבם כו' – להעיר מרמב"ם סוף הלכות מעילה.

עם מנאפים חלקך כו' – ראה זח"ג פ, א. ר"ח שער הקדושה פט"ז. פע"ח שער קשעה"מ פי"א. שער הפסוקים תהלים סי' כז (ד"ה אל תהיו).