ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכז

אל תבוא במשפט עמנו. פי' דכל הדנים את ישראל דנים כביכול אותו יתברך, כי הוא אחדות עמנו. כי לא יצדק לפניך כל חי, המלאך נקרא כ"ל ח"י, שהוא הכל חיות [מאתך], והאיך ידין אותך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א א, א. לקו"א לא, ב.

אל תבוא במשפט עמנו כי לא יצדק כו' – סליחות, ע"פ תהלים קמג, ב. דכל הדנים כו' – זח"ב לב סע"ב. ראה סנהדרין ו סע"ב. תנחומא שופטים ז. הוא אחדות עמנו – ראה זח"ג עג, א. המלאך נקרא כ"ל ח"י – ראה דב"ר ח, ב.

-----  הערות וציונים  -----

דכל הדנים את ישראל כו' – עיין זח"ב לב סע"ב. ועיין קדושת לוי פ' נצבים ד"ה והותירך, ושם הביא דברי הזח"ב לב, ב וכתב כי המשפט נוגע כ"י בעצמו כו' וכיון שהדבר כן ממילא נסתמו פי כל המקטריגים וכל המסטינים מעמו ישראל כו' לא להם המשפט רק הדבר נוגע להקב"ה ואז חיל ורעדה יאחזון לפתוח פיהם כי אז יעשן אף ה' ויתחיל לשפוט אותם שאף שהם מלאכים קדושים לא יזכו בעיניו וכו' עיי"ש היטב. ועד"ז בקיצור (ובהזכרת דברי הרה"מ) בביאורי הזהר להצ"צ פ' תשא ע' רצא.