ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכח

גדול ה' ומהולל מאוד בעיר אלהינו. פי' על דרך משל, אדם שיש לו הרחבת לב [נ"א: שיש לו התרחבות], יש [נ"א: מלביש] לו יותר שכל. וח"ו להיפך, אם יש לו צער נתבלבלה דעתו. כך כביכול, כשאנחנו עושים מעשים הגונים נתרחב עולם השכל ית', ע"ד ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים. וזהו אימתי יתברך גדול [ומהולל] בעיר, פי' בגוף, (של) אלהינו [פי'] שהשכינה שורה בו [נ"א: השכינה ששורה בו].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א צ, א. לקו"א לה, ב.

גדול ה' גו' – תהלים מח, ב. ישראל מפרנסים כו' – זח"ג ז, ב. אימתי ית' גדול כו' – זח"ג ה, א. זו"ח חקת נא ריש ע"ד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' סד וקכט.