ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלא

בים דרכך ושבילך במים רבים. פי' כי יש אהבת אשה, ובאהבת אשה יש כמה אהבות, כמו אמנון שרצה שתבשל לו תמר את הלביבות, וכן שאר האהבות. וזו האהבה נקרא י"ם, שר"ת יסוד ומלכות, וזו האהבה היא [נ"א: נקראת] האהבה הכוללת [נ"א: הכלולה]. ויש אהבה שבאה מחמת מדות, כדאיתא בזוהר מחמת רצועה דאלקי בורח [הוא] אל הש"י, וזהו אהבה מחמת יראה, וכן אהבה מחמת התפארת. וזהו נקרא (מ"ם) [מים], פי' מִיָם, שזהו ג"כ אהבה. ודרך נקרא דרך כבושה, וזהו בים דרכך, היא הדרך הכבושה. ושביל נקרא דרך שאינה כבושה, הוא במים רבים, היא הבאה מחמת מדות אחרות. ועקבותיך לא נודעו, עק"ב נקרא מדריגות התחתונות, ולפעמים יש להם עליה, כגון מחשבה זרה כשבאה בתפילה כידוע. וזה פי' הוראת שעה היתה, שע"ה הוא מלשון ואל (ישע"ה) [ישע"ו] בדברי שקר, פי' שהיתה בזה עת שצריך להעלות את הדבר הזה, כמו אליהו בהר הכרמל שהקריב בעת איסור הבמות, שהיה צריך להעלות את כל הדור [ההוא] שהיו עובדי עבודה זרה. רק צריך שלא יחשוב במחשבה זרה בכיון, וזהו ועקבותיך לא נודעו (שיהיו) [שיהא] בלי כוונה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ד, ב. לקו"א לה, ב.

בים דרכך גו' – תהלים עז, כ. כמו אמנון כו' – ש"ב יג. כדאיתא בזוהר מחמת כו' – זח"א יא, ב. תקו"ז י, ב. ודרך נקרא דרך כבושה – זח"ב רטו, א. זח"ג פח, א. ועקבותיך לא נודעו – תהלים עז, כ. הוראת שעה היתה – ע"פ פסחים פב, ב. יומא סט, ב. ועוד. ואל ישע"ו בדברי שקר – שמות ה, ט. כמו אליהו בהר הכרמל – מ"א יח. יבמות צ, ב. רמב"ם הלכות יסוה"ת פ"ט ה"ג.

-----  הערות וציונים  -----

דרך היא דרך הכבושה – ראה סי' רי וריש סי' רנב.

הוראת שעה היתה כו' – הובא באוה"ת – שה"ש להצ"צ ע' תכט בתוספת הגהה.

רק צריך שלא יחשוב במ"ז בכיון – ראה סי' קטו ד"ה וזהו. ועיין בהערות לסי' קכג (ד"ה ולא כמו שארי בני אדם).