רלב-א

עולם חסד יבנה. פי' שכל המדות שהם מחסד ולהלאה הם מכח העולם, כי אם לא היה העולם מי אוהב או מי ירא [ממנו]. וזהו זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה, מכח העולם הם באים. אבל חכם ומבין ויודע היה הוא יתברך, אפילו קודם שנברא העולם. ונמצא כי הצדיקים מחמת אהבה שאהב אותם ה' ומתפאר בהם ברא את העולמות כי (באצילות) [אצלו] ית' העבר והעתיד שוים. נמצא הצדיק כשהוא לומד ומתפלל יש שעשוע להקב"ה [כאילו] כביכול ברא בשותפות עם הקב"ה [כדאיתא בזוהר אשר אני עושה תמיד, פי' עם הקב"ה] שהוא ראה זאת מתחילה, ומחמת זה ברא את העולמות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י מ, ד (סי' רצב). אוה"א ז, א. לקו"א לט סע"א.

עולם חסד יבנה – תהלים פט, ג. כי אם לא היה העולם כו' – ראה זח"ב מב, ב. זח"ג רנז, ב ואילך. וראה זח"ג סט סע"ב. זכור רחמיך גו' – תהלים כה, ו. אבל חכם ומבין כו' – ראה זח"ב מב, ב. זח"ג רנז, ב. העבר והעתיד שוים – ראה אמו"ד לרס"ג מ"ב פי"ג. כד הקמח, ריש ערך מציאות השם ית'. הצדיק כשהוא לומד כו' – ראה תנחומא חקת ח. כדאיתא בזוהר כו' – זח"א ה רע"א. אשר אני גו' – ישעיה סו, כב.

-----  הערות וציונים  -----

אבל כו' אפילו קודם שנברא העולם כו' – עיין סי' א והנסמן שם בהערות.