ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלג

הללו את יי מן השמים. ע"ד לעולם ה' דברך נצב בשמים, ע"ד בדבר ה' שמים נעשו. בהדבור ברא את העולמות, וכח הפועל בנפעל. נמצא כח הדבור הוא בשמים [ועל ידי כח הדבור הזה עומד ויש לו קיום]. וזהו דברך נצב בשמים, הדבור נצב בשמים, ר"ל הדבור עומד בשמים ועם זה הדבור מחזיק את השמים. ואמר מהו הדבור. וזהו הללו את ה', פי' האותיות שהם מא' ועד ת', ויש באותיות ה' מוצאותי, וזהו ה' של השמים. וגם אתם הללו בדבורים שיש בהם כ"ב אותיות וה' מוצאות. והכל הוא שהדבור הוא קיום העולם, כמו כח השמים, ה', הדבור של הקב"ה, מן השמים, ר"ל מכח השמיםיא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' עא (פג). אוה"א י, ב.

הללו את ה' מן השמים – תהלים קמח, א. לעולם ה' דברך גו' – תהלים קיט, פט. בדבר ה' השמים נעשו – תהלים לג, ו. בהדבור ברא כו' – בר"ר ג, ב. שם כז, א. ראה זח"א קנו, א. הדבור נצב בשמים – ראה מדרש תהלים קיט, לו. תניא שעהיוה"א פ"א. את . . האותיות כו' – זח"א טו, ב. שם כט, ב. אליהו רבה פי"ח.

-----  שולי הגליון  -----

י) במדל"י כאן סיום הדרוש בתוספת המלים שהוא קיום העולם, והמשכיל יבין.

יא) לסיפא יש נ"א באוה"א: וזהו הללו את, האותיות של הדיבור, ה', הקב"ה, מן השמים, מכח השמים.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מד ד"ה וזה צדיק. מדל"י סוף סי' עדר (רעט). תניא, שעהיוה"א פ"א ואגה"ק סי' כה בשם הבעש"ט. וכבר הובא בפרדס רמונים ש"ו פ"ח.

וזהו הללו כו' – ראה סי' רמא.