רלד-א

ה' צדיק יבחן, שבוחן אותו כמו שניסה את אברהם, שהביא אותו למצרים כדי שיעשה שביל כשיהיו ישראל במצרים יביא על מצרים עשר מכות. כמשל אומן שצריך לעשות בעצמו רשימה על ציור, וע"פ אותו הציור שעושה הרשימה יכול אפילו מי שאינו אומן לגמור את החקיקה, ואח"כ לחלק הכלי כדי שתבוא התפארות אל הכלי צריך ג"כ אומן (לעשות בעצמו). כך התחלה היה על ידי אברהם אבינו ע"ה, והגמר היה ע"י ישראל, וסוף הדבר [נ"א: הגמר] היה ע"י משה רבינו ע"ה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יג, ב. לקו"א מב, א.

ה' צדיק יבחן – תהלים יא, ה. שניסה את אברהם כו' – זח"א קמ, ב. תנחומא לך לך ה. כדי שיעשה שביל כו' – ראה בר"ר מ, ו. וראה ב"ב ק, א.

-----  הערות וציונים  -----

שהביא אותו למצרים כדי שיעשה שביל כו' – להעיר מבר"ר מ, ו.