ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלה

כוש תריץ ידיו לאלהים. ע"ד בעשרה מאמרות נברא העולם, ואמירה היא לשון נקבה. שיש תורה שבכתב, ותורה שבע"פ היא נתונה בידינו [ככתוב] ותשלך אמת ארצה, שהיא מלובשת בהארץ [נ"א: בארציות]. ותורה שבכתב נקרא תורת חסד על לשונה, שהיא למעלה מהלשון. ומקודם קבלת התורה שבכתב היו הי' מאמרות בבחי' יראה, שהיא נוקבא, אמירה לשון נוקבא. אך בקבלת התורה ניתנו הי' דיבורים, שהם כללות תורה שבכתב, ונתחזקו הי' מאמרות. וזהו ארץ יראה ושקטה, מתחילה יראה ולבסוף שקטה, מתחילה יראה שמא לא יקבלו ישראל את התורה, ותורה שבע"פ היא באה מחמת התורה שבכתב, כי מפני מה ברא הקב"ה את העולם כדי שיקבלו ישראל את התורה. היראה היא באה מכח אהבה, כי כשהוא ית' שורה באדם אזי הוא בוש לפניו, דהיינו אהבה. ואהבה בלא יראה הוי ענפין מתפרדין, אפילו אהבת ה', ונרגן מפריד אלוף. שאם הוא מאמין שהוא יתברך שורה אצלו היה ראוי לבוש לפניו כי הוא טבעית שראוי לבוש לפני הגדול כזה [נ"א: לפני מי שגדול ממנו בחכמה. ונ"א: כשרואים מלך גדול יראים מפניו], והיראה היא נולדה מחמת התחברות העבד עם רבו, נולדה היראה אצל העבד. כך השכינה היא אצלינו, רק התגלותה הוא ע"י השראת הקב"ה. ואהבה בלא יראה היא כהוצאת זרע לבטלה, והיא מה שנפל מהשבירה. וזהו כו"ש, ששם היה אהבה רעה, ניאוף, ע"ד מצרים אחיהם של כושים. רק שאם היתה להם יראה היו יכולים לעלות [נ"א: להעלותה] אל ה', שהיתה להם בושה לעשות דברי שטות. אך כשיבוא משיח ב"ב תהי' לו יראה. וזהו כוש, האהבה רעה, תריץ ידיו, יביא מדותיו, לאלהי"ם, פי' ליראה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א טו, א. לקו"א מד, ב.

כוש תריץ גו' – תהלים סח, לב. בעשרה מאמרות כו' – אבות פ"ה מ"א. ותשלך אמת ארצה – דניאל ח, יב. ותורה שבכתב נקרא תורת חסד כו' – ספר הפליאה בביאור מדה י"א דברייתא דר"י. פרדס רמונים שכ"ג פכ"ב ערך תורה. תורת חסד על לשונה – משלי לא, כו. יראה שהיא נוקבא – ראה זח"ג פא, ב. תקו"ז ו, א. שם תל"ג עז, א. הי' דיבורים שהם כללות כו' – זח"ב צ, ב. שם צג סע"ב. ושם קנו, ב. ראה פרש"י משפטים כד, יב. ונתחזקו הי' מאמרות – זח"ג יא סע"ב. ראה פס"ר כא. פס"ז ואתחנן ד"ה אנכי. זח"ב צג סע"ב. ארץ יראה ושקטה – תהלים עו, ט. מתחילה יראה כו' – שבת פח, א. מפני מה ברא כו' – ראה ויק"ר לו, ד. היראה היא באה מכח אהבה – ראה זח"א יא, ב. ונרגן מפריד אלוף – משלי טז, כח. מצרים אחיהם של כושים – פרש"י לך לך יב, יא. לאלהי"ם פי' ליראה – זח"ב צו, א. תקו"ז תנ"ו פט, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ותורה שבע"פ היא נתונה בידינו – ראה אוה"א יד רע"ב ולקו"א מד, ב: ותושבע"פ היא נתונה בידינו ע"ד אין משגיחין בבת קול, בעל של הפה וכו'.

ניתנו הי' דיבורים . . ונתחזקו הי' מאמרות – ראה סי' צו ובהערות שם.

מפני מה ברא כו' שיקבלו ישראל את התורה – ראה תנחומא בראשית א. פרש"י בראשית א, לא.

ואהבה בלא יראה הוי ענפין דמתפרדין כו' – ראה סוף סי' נט. וסוף סי' קכד. צוה"ר סי' קכח. ולהעיר מברכות ל סע"ב ופרש"י שם.