ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלו

יזכור לעולם בריתו. ברית נקרא אבר המוליד. ומסתמא כלולים בו כל האיברים, כי הלוא הוא מוליד אדם ברמ"ח איברים. כך הצדיק נקרא ברית, כי הוא מביא חיות בכל העולמות, ומסתמא כלולים בו כל העולמות, ונקרא אית"ן, ובתורה שבע"פ נקרא תני"א בהיפוך אתוון. וזהו משכיל לאית"ן, מי הוא משכיל את הצדיק, האזרח"י, הוא אברהם אבינו ע"ה, מחמת אהבה משכיל אותו. כמשל בן המלך שעושה מעשה נערות, יש להאב תענוג ונושק אותו. לכך יעבוד אדם את הקב"ה שלא על מנת לקבל פרס, שאז הוא בבחי' בן, ויש לו יתברך תענוג. שאם יעבוד על מנת לקבל פרס יביא עצמו לבחי' עבד, וכל מה שאדם עושה אינו נחשב לעבודה אצלו יתברך, כי כולא קמיה כלא חשוב, ואם יעשה העבד מעשה נערות אזי לא יהיה אהוב למלך כלל. וזהו יזכור לעולם בריתו, הוא יתברך יזכור להעולמות [נ"א: לעולם] מחמת ברית"ו, דהיינו מחמת הצדיק הנקרא ברית כנזכר [זוכר את העולם].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א טו, א. לקו"א מה, א.

יזכור לעולם בריתו – תהלים קיא, ה. ומסתמא כלולים בו כל האברים – ראה זח"ב צב רע"א. וראה תקו"ז תמ"ז פד, א. הצדיק נקרא ברית – זח"א רל סע"ב ואילך. ונקרא איתן – ראה זח"ב קי, ב. ובתושבע"פ נקרא תני"א כו' – זח"ב קי, ב. משכיל לאית"ן האזרח"י – תהלים פט, א. זח"ב שם. הוא אברהם אבינו ע"ה – ב"ב טו, א. זח"א רל, ב. יעבוד . . שלא על מנת לקבל פרס – ע"פ אבות פ"א מ"ג. שאז הוא בבחי' בן – זח"ג כט, א. שם פג רע"א. על מנת לקבל כו' לבחי' עבד – שם. ראה זח"ג פט, א. כולא קמיה כלא חשוב – זח"א יא, ב.

-----  הערות וציונים  -----

הוא מביא חיות בכל העולמות – ראה סי' מו וריש סי' קסד.

כלולים בו כל העולמות – ראה סי' קע.

כמשל בן המלך כו' – ראה סי' פז. וסי' קנב ד"ה וזהו פי' דרכים. וסי' שז ד"ה וזהו פירוש.

יעבוד אדם את הקב"ה שלא ע"מ לקבל פרס כו' – ראה סי' תפה.