ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלז

יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו. כי בהירות הקב"ה אין כל העולמות יכולים לסבול, אך הוא יתברך עשה כמה צמצומים כדי שיוכל העולם לסבול. ולכאורה קשה, הלא זה יותר כבוד מה שאין העולמות יכולים לסובלו. [אך] ישמח ה' במעשיו, שרוצה לשמוח במעשיו. כמשל אב שיש לו בן קטן, ורוצה [הבן קטן] ליקח מקל לרכוב עליו כמו [על ה-]סוס. אעפ"י שדרך הסוס להנהיג את האדם, והוא מנהיג אותו, מ"מ יש לו תענוג מזה. ואביו עוזרו ונותן לו מקל למלאות תאות הבן. כך הצדיקים רוצים שינהיגו את העולמות וברא הקב"ה את העולמות כדי שיתנהגו בו [נ"א: כדי שיתענגו] בהנהיגם. וכבוד עצמותו יתברך אין אנו משיגים, אך הכבוד [נ"א: כבודו] שבעולמות אנו משיגים. לפיכך צימצם א"ע בעולמות כדי שישתעשע בהתענוג של הצדיקים שיש להם תענוג מהעולמות. וזהו רצון יראיו יעשה, כי באין סוף לא שייך רצון, אך הרצון יראיו עושים, שהם הצדיקים, ע"ד במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' ח (ט). אוה"א יט, ב.

יהי כבוד גו' ישמח ה' גו' – תהלים קד, לא. רצון יראיו יעשה – תהלים קמה, יט. במי נמלך כו' – בר"ר ח, ז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' קפג ד"ה והנה לכל דבר וסי' רלט. וראה אוה"מ ר"ה ד"ה כי יקח: ששמעתי מהמגיד זללה"ה שהיה אומר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו, עיקר כבודו יתב' לברא עולם העשיה החומריות ותערובות רע יותר על הטוב, ולכאורה איה איפוא הכבוד של הקב"ה, אמנם שצפה התענוג והשעשועים שיקבל מנשמות הצדיקים לדעת מאוס ברע ולבחור בטוב, מזה גופא מגיע עיקר הכבוד וישמח לקראת הפקחים. וכן שם פ' בהר ד"ה כי ימוך. וראה ג"כ אורח לחיים פ' נח ד"ה והמים גברו. ושם פ' בא רד"ה ויאמר ה'.

וזהו רצון יראיו יעשה כו' – ראה סי' ס ד"ה והנה נמשיל, ואילך. וסי' קצא ד"ה והנה. סי' רנח ד"ה אבל. רג"כ סי' שפד.