ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלח

מנחל בדרך ישתה וגו'. כי מתחילה היתה המחשבה בהתפשטות בלי גבול. ואח"כ כשעלה בידו אהבה על בנו, הוא מצמצם במחשבה לחשוב רק אותה אהבה, והוא מנצח כל המחשבות, והוא נקרא דר"ך. ומה שאמרו שיש לכל המדות שורש, השורש הוא שעלה במחשבתו על בנו שבנו יהיה כך, וכך יאהב אותו, וכך ירא מפניו, וכך ינצח את כל השונאים, ויתן הודיות, ויתקשר עמו, וימלוך אותו. ומפני כן האב אוהב אותו, ומניח כל המחשבות ואינו חושב רק דבר זה. ואהבת בנו נקרא אהבת עולם, ואהבת אביו נקרא אהבה רבה. וזהו מ"ש בחוני המעגל כבן המתחטא לפני אביו, מה שהוצרך לגשמים והיה מעלה הגבורה בשרשה ונמתקת. וזהו לפני ה' תטהרו. וזהו כשהז"א שותה מדרך שבא לו מנחל, אזי נמשך לו מאהבה עילאה, ומרים ראשו ונעשה לו מוחין, והוא הנה"י דפ"א דמוחין דצל"ם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מנחל בדרך ישתה גו' – תהלים קי, ז. מ"ש בחוני המעגל כו' – תענית יט, א. לפני ה' תטהרו – אחרי טז, ל. וזהו כשהז"א שותה כו' – ראה ע"ח שכ"ח פ"ד. שם שכ"ג פ"א.

-----  הערות וציונים  -----

ואח"כ כשעלה כו' – ראה סי' א והנסמן שם בהערות.

אהבת עולם . . אהבה רבה – ראה סי' קצג. רג"כ סי' צח ד"ה ויש.

מעלה הגבורה בשרשה ונמתקת – ראה סי' מד ד"ה והנה ידוע. וסי' קצח.

וזהו לפני ה' תטהרו – ראה ריש סי' קצג.