ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלט

יהי כבוד ה' לעולם, ר"ל הקב"ה נתלבש בעוה"ז השפל. ואם תקשה למה כך, ואמר ישמח ה' במעשיו, ר"ל שמחה גדולה לפניו שאפילו עולם השפל הזה עובדים אותו עבודות גדולות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

יהי כבוד גו' ישמח ה' גו' – תהלים קד, לא.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' רלז ובהערות שם. וראה לקמן סי' שמב ובהערות שם.