ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמ

רוממו ה' אלהינו. פי' משל לאב עם בנו קטן. היינו כשהבן עדיין קטן מאוד ואינו יכול לדבר, אז אביו מצמצם שכלו ומשחק עם התינוק בעבודה של שטות. אף שהאב יודע בעצמו שהוא שטות, אך בשביל אהבת בנו מצמצם שכלו, ואף שהם מעשה שטות [נ"א: ועושה מעשה שטות עם התינוק]. וכשהתחיל התינוק לדבר, אביו ג"כ צריך לצמצם שכלו ולדבר עם התינוק כפי שכלו ואף שהם דברי שטות. אך כשהגדיל ונעשה [גדול ו-]בר שכל, אז אביו עוסק עמו בלימוד דברי חכמה, ויש לו להאב מזה שמחה ותענוג גדול שאין למעלה ממנו. נמצא שגדלותו ושכלותו של הבן מרומם, ומתענג האב מזה. וזהו פי' רוממו ה' אלהינו, ר"ל על ידי מעשים טובים שלכם, שעל ידי זה הקב"ה, שהוא האב, מתרומם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יח, ב (סי' קצה). אוה"א פד, א.

רוממו ה' אלקינו – תהלים צט, ה. שם ט.

-----  הערות וציונים  -----

משל לאב כו' – ראה סי' קיב. רג"כ סי' א. וסי' קמ ד"ה משל לאב.

ע"י מע"ט שלכם כו' – ראה סי' שלד. רג"כ סי' רצד.