ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמא

הללו את ה' מן השמים. א"ת הוא מלכות, וכתיב בדבר ה' שמים נעשו. דוד נקרא מלכות, שהיא עשיה. ויש עשיה דעשיה, היינו מלכות דמלכות, שהם ב' דלתי"ן [שהוא ד' ד'], ועל ידי ו', שהוא לשון המשכה מן ד' לד'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

דוד נקרא כו': לקו"י ג, א (סי' עא).

הללו את ה' מן השמים – תהלים קמח, א. א"ת הוא מלכות – ראה תקו"ז א, ב. שם תי"ט מא רע"א. בדבר ה' שמים נעשו – תהלים לג, ו. דוד נקרא מלכות – זו"ח וישב כט סע"ג. זח"ג שב, א. פרדס רמונים שכ"ג פ"ד ערך דוד. מלכות שהיא עשיה – ע"ח שמ"ב רפי"ג. שע"ק ח"ג ש"א.

-----  הערות וציונים  -----

הללו את ה' כו' – ראה סי' רלג.

א"ת הוא מלכות – ראה סוף סי' קעט-א.

בדבר ה' – שהוא מלכות, ראה סי' רטז ורלג.

דוד נקרא מלכות – ראה ריש סי' קיד.

ב' דלתי"ן וע"י ו' כו' – ראה סי' קצד.