ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמב

הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע. ר"ל אדם ההולך ממדריגה אל מדריגה. ועוד חפץ להשיג יותר, הוא ממש כמו אין סוף, שאין לו סוף. כך זה האדם יש בו המדה להשיג הזרע המושפע מאין סוף. אבל זה האיש האומר יש לי די בזה שאני יכול ללמוד, זה אינו משיג רק קש ותבן שהם הקליפות.

וזהו פי' הפסוק הלוך ילך ובכה, ר"ל שרוצה לילך ממדריגה למדריגה, וכל מה שהוא משיג כבר אינו שוה לו, זה נושא משך הזרע מא"ס המשפיע עליו. אבל מי שאומר בא יבוא [כבר], לכל המעלות, והוא ברנה תמיד לאמר שלום עליך נפשי כי למדתי תורה הרבה ואיני צריך יותר, נושא אלמותיו, דהיינו קש ותבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ג (סי' עב).

הלוך ילך גו' – תהלים קכו, ו. בא יבא ברנה גו' – שם.

-----  הערות וציונים  -----

ראה כש"ט סי' ל ובהערות שם. רג"כ לעיל סי' לה. וסי' רמה ד"ה נחזור. וכש"ט סי' קנה (ובהערות שם), ושם בהוספות סי' עט.