ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמג

כח מעשיו הגיד לעמו. התורה נקראת כח מעשיו, כי באורייתא ברא קב"ה עלמא, והוא הכח של מעשיו יתברך. וזה הגי"ד, לשון המשכה, לעמו, כי כשאדם לומד תורה באהבה ויראה אזי על ידי אותיות התורה ממשיך חיות לכל הברואים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' צד (קג). אוה"א כו', ב.

כח מעשיו הגיד לעמו – תהלים קיא, ו. באורייתא ברא כו' – זח"א ה, א. הגי"ד לשון המשכה – שבת פז סע"א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' ל ד"ה וז"ש כח מעשיו.