ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמז

אענך בסתר רעם וגו'. יש ב' מיני אהבה, א' [אהבת] אח ואחות, והב' אהבת איש ואשתו, ויש חילוק ביניהם. כי אהבת אח ואחות הוא בגילוי, שנושקים זה את זה ואינם בושים, אבל אהבת איש ואשתו היא בסתר. אבל איזה אהבה גדולה, בודאי אהבת איש ואשתו, שיש בה הולדה [והם אחדות גמור]. משא"כ באהבת אח ואחות [אין הולדה], גם יכול להיות שאחד [מהם] עני ואחד עשיר. כן יש בעבודת אלוהות יש מצוה שהוא בגילוי, אהבה גלויה, ויש [מצות] שהם בסתר, כמ"ש בזוהר שיוציא שערות מתפילין. גם ביוה"כ ב' שעירים, כדייח שלא יהיה ניכרית, כמ"ש שכל [אהבה] שהיא בסתר יש בה הולדה. נמצא אחד שעושה מעשה לצורכי עולם ונולד בזה עבודת השם ית', עוסק במשא ובמתן אוכל ושותה והוא עובד בזה להשם ית', זו נקרא אהבה [נ"א: אהבת איש ואשתו] שיש בה הולדה. וזהו אענך, ר"ל כשאתה בסתר רעם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מא, א. כתבי קודש ו רע"ג.

אענך בסתר גו' – תהלים פא, ח. בזוהר שיוציא שערות מתפילין – זח"ב רלז, ב. גם ביוה"כ ב' שעירים – ראה זח"ב שם.

-----  שולי הגליון  -----

יח) באוה"א: כדי שלא יהיה ניכר שהוא תמיד דבוק להשי"ת בכל מעשיו, והוא בסתר, ויש בזה הולדה, שעושה מעשה לצרכי עולם (נ"ב עוסק במשא ומתן, אוכל ושותה) ונולד בזה עבודת השם יתברך ויתעלה. וזהו כו' (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מצוה"ר סי' סב וסי' רה. כש"ט סי' רכו.

שעושה מעשה לצורכי עולם כו' – ראה סי' תל ותנו. רג"כ סי' שסג ד"ה והנה.