ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמט

[וקבצנו כו'] להשתבח בתהלתך. קשה, להשתבח לשון מדבר בעדו. ויתורץ על פי מ"ש רז"ל עתידין ישראל שיאמרו לפניהם קדוש, ובוודאי בעת ההיא ישבחו ישראל להקדוש ברוך הוא בשבח יותר מעולה [כפי השגתם]. וזהו [תהלתו בקהל חסידים, כלומר מה שהוא] תהלתך עתה יהיה בקהל חסידים. וזהו וקבצינו וגו' להשתבח בתהלתך, שישבחו אותנו בתהלתך, [דהיינו שיאמרו עלינו קדוש כדרך שאומרים עליך], ואז יהיה שבחך יותר מעולה. וזהו ונושעה כי תהלתנו אתה, פי' הושיענו [מהגלות] ונושעה שנינו [נ"א: יחד], כיכא תהלתנו לעתיד, אתה, היום משבחים אותך בזה, וע"כ יהיה שבחך לעתיד יותר מעולה, לכן ונושעה שנינו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כט, א. כתבי קודש ו, א.

להשתבח בתהלתך – תהלים קו, מז. עתידין ישראל כו' – ב"ב עה, ב. [תהלתו] בקהל חסידים – תהלים קמט, ג. וקבצנו גו' להשתבח גו' – תהלים קו, מז. הושיענו ונושע כי תהלתנו אתה – עמידה דימי חול.

-----  שולי הגליון  -----

כא) באוה"א הלשון ברור יותר: כי תהלתנו אתה, שישבחו אותנו בתהלתך לעתיד מה שמשבחין היום אותך בזה, ועל כן יהיה שבחך מעולה לעתיד, לכן ונושעה יחד. ובכתבי קודש: במה, פירש ואמר כי תהילתינו שעתיד לשבחנו עתה היא תהילתך, ובוודאי תהילתך אז יותר גדולה. וזה תהילתו בקהל חסידים (כנ"ל).

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שכ.