ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנג

גבורי כח עושי דברו וגו'. פירוש שצריך האדם להיות במדריגה זו שדיבורו יהיה לו עשייה, ר"ל כשהוא בא אל הדיבור צריך לו לילך דרך ז' מדרגות. כי תחילה צריך להיות בבינה לחשוב איך לדבר, ואח"כ צריך לילך דרך אהבה ויראה, ואח"כ דרך התפארות, כשהוא רוצה שיהיה תיבה שלימה אז נצטרפו האותיות ואז מתפארים בעיניו לדברם כך. ואח"כ [צריך להיות] דרך הניצוח, שמנצח האותיות האחרים הרוצים לצאת בניענוע הה' מוצאות, מנצח אותם ומשתיקם ומדבר הדבר שצריך לו. ואח"כ [צריך להיות] דרך הוד, ואח"כ דרך יסוד, דהיינו כשמחשבתו דבוק לדיבורו הוא נקרא יסוד, שהיא דביקות המחשבה בדיבור. ואח"כ בא דרך הפה, והיא מלכות, והיא מדריגה התחתונה, וצריך האדם להיות במדריגה זו שיהיה דיבורו נחשב לו למעשה, ודי למבין בזה היטיב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, א. (סי' רטו). אוה"א מב, ב.

גבורי כח גו' – תהלים קג, כ. הפה והיא מלכות – תקו"ז יז, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' ת. לקו"י סי' רלא (והוא בכש"ט סי' רכז ועיי"ש בהערות). וראה כש"ט סי' יא, פח, רנז.

דביקות המחשבה בדיבור – ראה הערות לסי' מט.