ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנד

הללי נפשי את ה' אהללה ה' בחיי וגו'. פירוש הגוף אומר הללי נפשי את ה'. ואם תאמר מה תועלת יהיה מזה להגוף, לכן אמר אהללה ה' בחיי, ר"ל לעת התחיה, אז גם אני הגוף אהללה ה'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טז, ב (סי' רב). אוה"א פא, א.

הללי נפשי את ה' אהללה גו' – תהלים קמו, א-ב.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסוף ס' שער הגמול להרמב"ן, ואור ה' לרח"ק מ"ג כלל ד פ"ב ואילך.