ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנו

צדיק כתמר יפרח וגו'. כי הנה יש ב' מיני צדיקים, ושניהם צדיקים גמורים. אך החילוק ביניהם [הוא], האחד הוא תמיד בדביקות הש"י ועושה עבודתו המוטלת עליו. והוא צדיק רק לעצמו ולא לזולתו, כלומר שאינו משפיע מצדקתו לאחרים. וזה הוא הנמשל לארז, שאמרו רז"ל שאינו עושה פירות. שהוא רק צדיק בפני עצמו, ואינו עושה פירות שיחזיר אחרים למוטב, וירבו ויפרו צדיקים בעולם. זה אינו עושה אלא לעצמו, [מ"מ]כה ישגה ומרבה שכרו.

אבל הצדיק הב' הוא נמשל לתמר העושה פירות. וזהו כתמר יפרח, כלומר שהוא מוציא יקר מזולל ומפריח ומרבה הטוב בעולם. וזהו מ"ש רז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים וכו', ר"ל שזה הצדיק הב' הנזכר הוא הנקרא בעל תשובה, פי' שהוא בעל ואדון אל התשובה, כי הוא החזירם למוטב, ורבים השיב מעון וגרם תשובה בעולם. שכרו כפולה [ומכופלת] הרבה יותר מן הצדיק הראשון הנזכר, אף שגם הוא צדיק גמור.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לה, ב (סי' רעג). צוה"ר סי' קכה.

צדיק כתמר גו' – תהלים צב, יג. ב' מיני צדיקים – ראה זח"א סז, ב. שם רנד, ב. ארז . . שאינו עושה פירות – תענית כה, ב. במ"ר ג, ב. מוציא יקר מזולל – ע"פ ירמיה טו, יט. במקום שבע"ת עומדים כו' – ברכות לד, ב. בעל תשובה . . בעל ואדון כו' – ראה זח"ב קו סע"ב. בית אלקים להמבי"ט, שער התשובה פ"ג. ורבים השיב מעון – ע"פ מלאכי ב, ו. וגרם תשובה בעולם כו' – ראה זח"ב קכח, ב. שם קכט, א ובהג' החיד"א שם. שע"ק להרח"ו ח"ב ש"ז.

-----  שולי הגליון  -----

כה) הוספתי על דעת עצמי, דברור שחסר כאן.

-----  הערות וציונים  -----

הובא באורח לחיים ר"פ נח בשם הרה"מ. ועיין מש"כ שם בביאור הדברים. כן הובא בקיצור בכתבי קודש לה, ד בשם רבי משולם (הרמ"ז מאניפאלי?) [ראה לעיל בהערות לסי' לו].

יש ב' מיני צדיקים כו' – ראה דב"ר יא, ג. וראה מש"כ בסי' תמא.

בעל תשובה פי' שהוא בעל כו' – עיין סי' טו רד"ה וכבר, ובהערות שם.

שכרו כפולה כו' – ראה סי' תפו. ומפורש במקורות שנסמנו במ"מ כאן. להעיר עוד מאליהו רבה פכ"ז.