ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנז

להגיד כי ישר ה' צורי. כי יש אדם שבאה לו מחשבה זרה בתפילה, אבל דוחק את עצמו ומבטל אותה, וכן כמה פעמים בתפילה אחת. נמצא כי באדם הזה אין הדביקות עולה כשורה וביושר, רק בעקמימות, כי בברכה האחת עולה הדביקות ביושר, ובברכה האחרת לא. אבל זה שמתפלל כל התפילה בדביקות וביושר, וזהו להגי"ד, פי' לשון המשכה, כי ישר ה' צורי, שילך (ההמשכה) [המחשבה] בדביקות הבורא ביושר, ולא שום עולתה בו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רטו (רכו).

להגיד כי ישר ה' גו' – תהלים צב, טז. להגי"ד פי' לשון המשכה – שבת פז סע"א.