ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסג

אלהים ברוב חסדך. שעלהלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות, הבין בחכמתו שאין הברואים יכולים לקבל בהיותולו כך, לכן צמצם כל המדריגות. וזהו פי' הפסוק מה שהיה אלהי"ם, משום ברוב חסדך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כ, א

אלקים ברב חסדך – תהלים סט, יד. שעלה ברצונו כו' – ראה ע"ח ש"א ענף ב.

-----  שולי הגליון  -----

לה) נראה שצ"ל כשעלה.

לו) נראה שצ"ל בהירותו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה ריש סי' עג ובהערות שם.