ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסד

ה' צילך על יד ימינך. כי הצל בא ברוב אור השמש, ואם אין השמש זורחת ליכא צל. כן מחמת רוב בהירות התענוג בא אור מקיף. ולפי התעוררות לתתא, כן התעוררות דלעילא, והוי כמו הצל, כי הצל מתנענע כמו תנועות האדם. וכל התעוררות דלעילא על ידי אהבה לבנים, וזהו על יד ימינך, והוא על דרך אברהם אוהבילז.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, א. כתבי קודש לא, א.

ה' צילך גו' – תהלים קכא, ה. ולפי התעוררות לתתא כו' – זח"א קכה, א. שם רמד רע"א. זח"ב קפד רע"ב. אברהם אוהבי – ישעיה מא, ח.

-----  שולי הגליון  -----

לז) נ"א באוה"א וכתבי קודש: וזהו על יד ימינך, צל הצדיק מקבל השפע מעולם התענוג, והוא להיפך מרומז על או"ח.

-----  הערות וציונים  -----

ולפי התעוררות לתתא כו' – ראה עבוה"ק לרמא"ג ח"ב פט"ז: ובמדרש אמר לו הקב"ה למשה לך אמור להם לישראל כי שמי אהי' אשר אהי', מהו אהי' אשר אהי' כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך [ראה תו"ש פ' שמות פ"ג אות קפח מספר והזהיר, ובהערות שם], וכן אמר דוד ה' צלך על יד ימינך, מהו ה' צלך כצלך, מה צלך אם אתה משחק לו הוא משחק לך ואם אתה בוכה לו הוא בוכה כנגדך ואם אתה מראה לו פנים זעומות או מסוברות אף הוא נותן לך כך, אף הקב"ה ה' צלך כשם שאתה הווה עמו הוא הווה עמך עד כאן וכו' עיי"ש. והובא (עם ההמשך אשר בעבוה"ק) בשל"ה, שער הגדול (כט ע"ב, וכן שם בפ' משפטים שכא, א ד"ה והנה במתן תורה). וראה מג"ע ס"פ נצבים ד"ה אתם נצבים: כי כמים הפנים אדם למטה כאדם על דמות הכסא ד'מות כ'מראה א'דם תשב אנוש עד דכ"א, דע מה למעלה ממך אתה יכול לידע איך הוא למעלה, כי כל מה שאדם עושה כן משפטו למעלה, מה למטה כן למעלה, וכה"א ה' שומריך ה' צלך – כשם שאדם עושה עם צל שלו כך למעלה.

וראה קדושת לוי פ' נשא ד"ה וידבר: דהנה הבעש"ט היה מוכיח תמיד את העולם בזה הפסוק ה' צלך דהיינו כמו שהצל עושה מה שאדם עושה כן הבורא ב"ה כביכול עושה מה שאדם עושה. וכן הביא זה שם בשם הבעש"ט בפ' בשלח ד"ה או יבואר (הא'), ושם ד"ה והנה ידוע. ובכש"ט בהוספות סי' עח. ועיין לעיל סי' קלד ובהערות שם ד"ה כמו מראה אדם, והנסמן שם.