ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסה

הללו עבדי ה' שעומדים בבית ה'. פי' כי יש ב' כיתי אנשים שבאים להתאכסן לאדם חשוב. כת אחת שאומרים שהם עצמם ג"כ אנשים חשובים [והגונים], וכשבאים לאותו אדם חשוב אומרים שאדם זה נתכבד מאוד בבואם אצלו. אבל הכת הב' הם אצל עצמן כאי"ן, וכשבאים אצל אדם חשוב הוי להו זכיה גדולה במה שזכו שיבואו ויעמדו בחצירו.

כן הדבר הזה, יש אנשים שלומדים מעט אומרים שהוא יתברך נתכבד מהם, וזה בא מכח מה שאומרים שהם חשובין אצל עצמן, ואין מדרך הטבע להכניע את עצמןלח. אבל יש כת הצנועים, אשר מיזגם ויסודם כעפר המודש לכל [אצל עצמם], ומשפיל את עצמו [נ"א: ונחת הוא לעצמם] במה שזכו לעמוד בחצרות השם יתברך.

[וזהו פי' הללו עבדי ה' שעומדים בבית ה' בחצרות וגו'. פי' העבדים הללו, עובדי ה' הללו את ה' שזכיתם שעומדים אתם בבית ה', והבן.]


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מג, ב. כתבי קודש כד רע"א.

הללו עבדי ה' גו' – תהלים קלה, א-ב.

-----  שולי הגליון  -----

לח) באוה"א יש כמה שנויים בהנ"ל, וז"ל: שיש ב' כיתות בני אדם שבאים לאדם חשוב. אחת שמחזיקין את עצמם מאד לאנשים חשובים, וכשבאים לאדם חשוב הם חושבים שאדם הזה מתכבד מאד בבואם אצלו לביתו. והכת הב' הוא היודעים ערכם ואין מחזיקין עצמן לחשובים כלל. אדרבא, הם חושבים שיש להם זכות גדול במה שזכו שבאו לבית אדם חשוב ולדבר עמו. והנמשל הוא בעבודת הבורא ית'. יש אנשים לומדים אשר בעד למודם, אע"פ שהוא מועט, מתגאין וחשובין אצל עצמם, ואין בדרך טבעם להכניע את עצמן, ואומרין שהשי"ת נתכבד בהם. אבל יש (כבפנים).