ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסו

מן המצר קראתי י"ה ענני במרחב י"ה. פי' כי כשהתנוק אוחז בהזקן [של] האב, אז מחמת האהבה שיש לאב עם התינוק מוחל לו ואינו מקפיד [על זה]. ועל דרך זה, כשאנו מתפללין להש"י שירחם עלינו, וצריך לשלשל [נ"א: שישלשל] עצמו [ית'] למדריגתינו ולהתלבש בהתלבשות ממדריגה למדריגה, תחילה מן המיצר ואח"כ התלבשות במרחב, רצה לומר בהתרחבות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לב, ב. כתבי קודש כא, ד.

מן המצר קראתי גו' – תהלים קיח, ה.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שנה. ולהעיר מכתבי קודש ט סע"ב: הכלל האיך יש לנו העזה לבקש מהבורא ב"ה שירחם עלינו, אלא מחמת [אהבת] אב לבן אפילו כשהבן לוקח לאב בזקן יש לו שעשועים מזה. ורג"כ לקמן סי' שה.