ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסז

ולתבונתו אין [מספר]. מספ"ר הוא לשון ספי"ר והארה, ותבונה הוא עולם התענוג. ותענוג תמידית אינו תענוג, ולכן היה הצמצום משום תענוג, וזהו אין מספר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ולתבונתו אין מספ"ר – תהלים קמז, ה. ספי"ר – תצוה כח, יח ועוד.

-----  הערות וציונים  -----

הובא באורח לחיים פ' מקץ סד"ה ויצבור. ועיין מש"כ שם בתחילת הד"ה – שאמר הרב הקדוש בוצ"ק מוה' דוב בער זללה"ה על הפסוק האותי לא תיראו וכו' אשר שמתי חול גבול לים ומאי רבותיה הלא השי"ת ברא כל העולמות וכולו כאין נגדו, אלא שא"א לקבל שפע מהשי"ת אלא כשמצמצם עצמו תחילה כמו שבים תחילה החול גבול סביב הוא הצמצום ואח"כ התפשטות הים, כן כשאנו רוצים לקבל ממנו ית' שפע צריכין לקבל מדת יראה בשלימות הוא הצמצום ואח"כ יוכל לקבל התפשטות החסדים, וזהו האותי לא תיראו וכו' אשר שמתי חול גבול לים וא"א לקבל אלא בענין זה ודפח"ח.

ותענוג תמידי אינו תענוג – ראה לעיל סי' לה ובהערות שם.

ולכן היה הצמצום כו' – להעיר מסי' לה ושעז.