ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסט

ברוך הגבר אשר יבטח בה'. ר"ל כי אין לבטוח בה' על אכילה ודברים גשמיים, כי דילמא לא יתן לו ה'. אבל רשאי לבטוח בעבודתו, [שבוודאי ישלח לו ד' איזה מצוה ומזה יש לו לבטוח בו] שבוודאי יתן לו ה' כח לעשות [את] המצוה. ואין לבטוח שכחו יהיה על ידי אכילה, אלא סתם, בוודאי יתן לו ה' כח לעבודתו יתברך, ואין מעצור להושיע דווקא על ידי אכילה. וזהו והיה ה' מבטחו, ולא על ידי אכילה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לז, ב. כתבי קודש כב, ד (ושם: בשם הבע"ש זל"ה).

ברוך הגבר גו' – ירמיה יז, ז.

-----  הערות וציונים  -----

דרוש זה שייך לחלק פסוקים מלוקטים.

אין לבטוח כו' כי דילמא לא יתן לו ה' – להעיר מסי' תנ.

רשאי לבטוח בעבודתו כו' – ראה סי' תיח ד"ה בינונים, ובהערות שם.