ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעא

וכיראתך עברתך, ר"ל שתהיה היראה [לאדם] מהשם יתברך תמיד כמו בשעה שבאה לו לאדם [ח"ו] איזה צרה ואז יש לו יראה גדולה, כן תהיה לו היראה תמיד. וכן הפירוש להיפך, היראה בשעת צרה ח"ו לא יהיה רק יראה שראויה להיות לאדם תמיד מהשם יתברך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ד (סי' פב).

וכיראתך עברתך – תהלים צ, יא.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מברכות כח, ב, וראה מש"כ מזה לקמן סי' שפט ותפד.