ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערב

בפסוק שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל רב. ויש להקשות למה מדמהו (לשלל) [למוצא שלל] רב. ויש לומר משל לאדם ההולך בדרך ומצא אוצר רב עד אין מספר. והנה האדם [ההוא] לוקח מן האוצר ממון רב ועצום כל אשר יוכל שאת, והיה לו שמחה גדולה. וברצותו ללכת משם, ראה שנשאר הרבה מן האוצר הון רב ליקח עד אין מספר, מפני שלא היה יכול לקבל מחמת שאין לו כלים לקבל בתוכם, והיה לו צער מזה.

וז"ש שש אנכי על אמרתיך, מה שלמדתי וקבלתי, אבל בגמר למודי, אף שלמדתי תורה הרבה, אין אני מחזיק טובה לעצמי, כי יודע אני חסרוני ומכיר בעצמי חסרון ידיעת התורה מה שחסרתי, שלא למדתי וקבלתי ממנה אלא כטיפה מן הים, דוגמת זה המוצא שלל רב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ו, ד (סי' קכ).

שש אנכי על אמרתיך גו' – תהלים קיט, קסב. אף שלמדתי תורה הרבה כו' – ע"פ אבות פ"ב מ"ח.

-----  הערות וציונים  -----

יודע אני חסרוני כו' – ראה פירוש רבינו יונה לאבות פ"ב מ"ח.