ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעג

לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. ויש לדקדק אם הוא משלם לאיש כמעשהו מהו החסד, כמו שמקשה הגמרא.

ואפשר לומר ע"פ מה שאמר התנא אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשין [את הרב] על מנת שלא לקבל פרס. והוא על דרך משל לעבד אצל האדון, ואם העבד עובד את אדוניו כראוי משלם לו שכרו משלם. אבל זאת לא יעלה על לב שום עבד, שאף אם יעבוד האדון עצמו עבודת העבד שישלם שכר לעבדו עבור זה. וזהו כאלו [הוא] משמש את הרב, כלומר העבד המשמש עם הרב, שיעבוד עבודת עצמו, ועוד שישלם לו שכר עבור זה. וזהו פתיות גדול. ועל כל פנים אם הוא העבד עושה כן, ומשמש עם הרב, יהיה על כל פנים על מנת שלא לקבל פרס, ודי לו שאינו עובד את הרב בעצמו.

והנה ידוע שהאדם מעורב טוב ורע. ולבד זה כי הגוף הוא מסטרא דמסאבא חולקא דיצר הרע, כמו שכתוב בחטא יחמתני אמי, והנשמה היא חלק אלוה ממעל. והנה החלק הטוב והנשמה הוא העובד עבודת הש"י, וזהו המשמש את הרב. כי החלק אלו"ה בעצמו הוא עובד לאלו"ה, והעבד המשמש את הרב, שיעבוד העבודה המוטל על העבד. ואע"פ שזה נקרא עבודה גרוע, שאין העבד עובד כלום, על כל פנים לא תהיה זאת במחשבתו ובדעתו לקבל שכר על זה. אבל הקב"ה ברחמיו ובחסדיו הוא משלם [שכר] לעבדיו אע"פ שאינם עובדים אותו, רק מאתו יתברך הוא עבודתו. וזהו לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש [כמעשהו], אע"פ שאין האיש עושה כלום מפאת עצמו, אעפ"כ משלם כמעשהו, כמו שהיה העבד עושה בעצמו. וזהו חסד גדול.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, א (סי' קי).

ולך ה' גו' – תהלים סב, יג. כמו שמקשה הגמרא – ר"ה יז, ב. אל תהיו כעבדים כו' – אבות פ"א מ"ג. (גי' ע"ז יט א. רמב"ם הקדמה לפרק חלק. ועוד). שהאדם מעורב טוב ורע – תקו"ז תס"ז צח סע"א. שם תס"ו צו, ב. שערי קדושה ח"א ש"א. הגוף הוא כו' – ראה תקו"ז תכ"א מח, ב. בחטא יחמתני אמי – תהלים נא, ז. חלק אלוה ממעל – איוב לא, ב.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מתנחומא אמור ז. ויק"ר כז, ב. וראה כש"ט סי' שצג ד"ה והשיב.

ע"פ . . אל תהיו כעבדים כו' – ראה מאור עינים פ' ואתחנן סד"ה וזהו כוונת הנביא: וכמ"ש הבעש"ט נבג"מ על אמרם ז"ל אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב ע"מ לקבל פרס, את הרב פי' עם הרב, שעבודתן הוא עם הרב שהוא ממש כביכול עובד כאמור, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב, ע"י שמשמשין עם הרב צ"ל שלא ע"מ לקבל פרס. וממשיך שם: וזה ג"כ פי' הפסוק ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כי זהו חסד גדול מהבורא ב"ה שמשלם לאדם שכר שאע"פ שהוא בעצמו העושה הכל כמ"ש מי הקדמני ואשלם וכדרשת הש"ס [ויק"ר כז, ב] כשנתתי לך טלית מקודם עשית בו ציצית בית קבעת בו מזוזה, רק ע"י חסדו כי חפץ חסד הוא משלם לאדם כמעשיהו כאילו היה האדם העושה אע"פ שבאמת אין זה מעשיהו (וראה מזה סי' שפז-א ומש"כ שם בהערות).

על מנת שלא לקבל פרס – כן הוא בע"ז יט, א. רמב"ם הקדמה לפירושו לפרק חלק. ועוד. עיין במפרשי המשנה.