ספריית חב"ד ליובאוויטש

עדר

או יובן על פי מה שאמרו רז"ל אשרי האיש, אשרי אדם שהוא מתגבר על יצרו כשהוא איש. והנה אמרו רז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו. נמצא כי כל התגברות האדם על היצה"ר הוא בעזרתו יתברך.

וזהו שנאמר ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאי"ש, ר"ל לזה האדם המתגבר על יצרו, שהגיבור הוא נקרא אי"ש כידוע, ואתה תשלם לאיש כמעשהו, כאלו היה מתגבר בעצמו בלתי עזרתך. וזהו חסד גדול.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ה, א (סוף סי' קי)

שאמרו רז"ל אשרי האיש כו' – ע"ז יט, א. אשרי האיש גו' – תהלים א, א. יצרו של אדם מתגבר כו' ואלמלא כו' – סוכה נב, ריש ע"ב. ולך ה' גו' – תהלים סב, יג. שהגבור הוא נקרא אי"ש – ראה שופטים ח, כא. וברד"ק שם.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' רכט.