ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערה

או יובן ע"פ משל לאומן העושה מלאכה אצל בעל הבית, מה שכר הוא נותן לו, הלוא אין נותן לו רק שכר טרחתו. וכי הוא נותן לו כל שווי המלאכה, דהיינו אם עושה לו בגדו וכי הוא נותן לו כל הבגד בשכרו. או למשל מדינה אחת המליכו עליהם מלך אחד, הנה שהמלך מיטיב עם כל בני המדינה ועם, ומשלם להם שכר פעולה טובה לכל אחד ואחד לפי ערכו. אבל זה אי אפשר שיתן לכל אחד ואחד כתר מלכות כמו שפעלו אתו. אבל הקב"ה הוא משלם מדה כנגד מדה (שהם) [שהוא]לט המליכו יתברך, והוא יתברך ממליך אותו על כל העולמות, והקב"ה גוזר והוא מבטל כמ"ש צדיק מושל ביראת אלהי"ם, וצדיקים בוראים עולמות ומחיים מתים ופוקדים עקרות, וזהו השילום שכר בעולם הזה. וזהו כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כלומר אתה נותן להם השכר משלם כל מה ששוה המלאכה עצמה, וכל הפעולה שלו, הכל אתה נותן לו בשכרו, וזהו חסד גדול.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רמא (רנד)

[לך ה' גו' – תהלים סב, יג]. הקב"ה הוא משלם מדה כנגד מדה – סנהדרין צ, סע"א. סוטה ח, ב ואילך. והקב"ה גוזר כו' – מו"ק טז, ב. זח"א י, א. צדיק מושל גו' – ש"ב כג, ג. וצדיקים בוראים כו' – זח"א ד, ב. שם מז סע"א. ומחיים מתים ופוקדים עקרות – דב"ר י, ג. ראה תענית ב סע"א ותוספות שם. זח"א י רע"א. שם (מדה"נ) קטז, ב ואילך.

-----  שולי הגליון  -----

לט) תקנתי לקיים הנוסח שלפנינו. ובמדל"י: מי שממליך אותו ית', הוא ממליך אותו (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

הובא באורח לחיים ס"פ וארא, ושם ר"פ כי תשא, ושם ס"פ עקב.