רעז-במז

קרי וכתיב. כתיב האותיות המחשבה שנחקקים בכתיבה, וקרי הוא הדיבור. ואפשר שזהו ספר וסיפור.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רכט (רמג)

כתיב האותיות המחשבה – ראה תקו"ז תנ"ה פט, א. זח"ב ר, א ובהג' מהרח"ו ושם. וקרי הוא הדיבור – ראה זח"ב ר, א. ספר וסיפור – ס"י פ"א מ"א. ראה זח"ב קלז, ב.

-----  שולי הגליון  -----

מז) סימן זה הוא ענין בפ"ע, ואין כאן מקומו.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מזח"ב ר, א ובהגהות מוהרח"ו שם אותיות ט – כ. זח"ג מ סע"ב, דהכתיב – ספר – בינה, והקרי – סיפור – מלכות. ועיין לעיל סי' ה ובהערות שם, וסי' קמ סד"ה ונחזור.