ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעח

ואני תפילתי לך ה' עת רצון. כי האהבה הקדומה, הנקרא רצון הפשוט, שם הוא רק אהבה, ושם הוא רק טוב פשוט, וכל הנסים שבעולם משם הם באים. ויכול להקדים הדבר, אע"פ שהיה זמן מופלג יכול להקדים הטובה דרך נס, כשמביא הדבר לרצון הפשוט, ושם אין זמן כנזכר, רק טוב פשוט. וגבי יהושפט כתיב הודו לה' כי לעולם חסדו, ולא כתיב כי טוב, ובזוהר כתוב שהביא הדבר בלא עתו, [ר"ל] קודם הזמן. וכתיב וירא את האור כי טוב, ואיתא בזוהר [כי] טוב לגנוז, וזהו כשבא לזמן, למדות, צריך לגנוז הטוב, דהיינו לצמצם, [כדי שיוכל לסבול ולתלות לזמן ידוע]. אבל ברצון הפשוט הנקרא אפ"ס, ונקרא (אהבת עולם) [אהבה רבה], שם אין שייך גניזה (אבל הוא בדרך גניזה וצמצום כדי שיוכל לסבול ולתלות לזמן ידוע)מח, ולכך לא נאמר שם כי טוב. אע"פ שנקרא עלמא דאתכסיא, זהו נגד המדריגות התחתונות. וזה שאמר בזוהר קריעת ים סוף ויציאת מצרים בעתיקא תליא, דהיינו נס.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סוף סי' רכה (סוף סי' רלז).

ואני תפלתי לך ה' גו' – תהלים סט, יד. וכל הנסים שבעולם משם כו' – ראה זח"ב קסח, ב. ושם אין זמן כנזכר – בתחילת דרוש זה במדל"י. הודו לה' כי לעולם חסדו – דה"ב כ, כא. ובזוהר כתוב שהביא כו' – זח"א סא סע"ב. וירא [אלקים] את האור כי טוב – בראשית א, ד. כי טוב לגנוז – זח"א מה סע"ב. בעתיקא תליא – זח"ב נב, ב.

-----  שולי הגליון  -----

מח) שמתי סוגריים שאין כאן מקומו, אלא לעיל בענין טוב הגנוז, וכמו שהעתקתי שם ע"פ נוסח המדל"י.

-----  הערות וציונים  -----

רצון הפשוט שם הוא רק אהבה כו' – ראה מדל"י סי' רכה (רלז) [הדרוש שלפנינו כאן הוא המשך דשם]. ולהעיר מזח"ב קנו, א. זח"ג קכט, א ושם רפח, ב.

ושם אין זמן כנזכר כו' – שם: וזה ענין שהדיבורים עולים תמיד למעלה אם הוא דבוק לו ית', אף שכאן בעוה"ז היא בזמן כל תיבה ואות, אעפ"כ באים לשם ברגע אחד למעלה מהזמן כי שם אין התחלקות הזמן . . . כאן באים הטובות לזמן ידוע, אבל באמת שם למעלה מהזמן כל הטובות ברגע אחד נעשו, אך בעוה"ז נתלבשו בזמן.

ברצון הפשוט הנקרא אפ"ס – עיין לעיל סי' קיח ד"ה והדרת, ששם – באפס – אפשר להיות השתנות. וראה בהערה הסמוכה.

וזה שאמר בזוהר כו' – עיין סי' צ ד"ה וזהו מה תצעק אלי. ורג"כ סי' שפז-ג.