ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפ

סבוני כדבורים וגו', היינו שמסבבין מחשבות זרות. ותחבולה לזו לגרש המחשבה זרה הוא כדבורים. היינו כשרוצים ליקח הדבש מהכוורת, מגרשין הדבורים על ידי עשן, שבו ב' גוונים אוכמא וחוורא, נגד ב' מדות אהבה ויראה, ר"ל שיכנוס בלבו הב' מדות אלו, ועל ידי זה יגרש המחשבות זרות.

סליק דברי תוכחה מן תהלים

-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רח (ריח).

סבוני כדבורים גו' – תהלים קיח, יב. עשן שבו ב' גוונים כו' – זח"ב לז, ב.


-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסי' רנה ד"ה וידוע שיש.