פסוקים מלוקטים

רפב

הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם. והוה ליה למכתב בהיפך. אך יש לומר כי טוב נקרא טובה הגנוזה בדבר רע, כדאיתא כי טוב לגנוז. כי [נ"א: כמו] הירח מקבל אור מהשמש, הנקרא טוב, שגנוז בתוך אור הלבנה. וחסד נקרא מה שנמשך ממנו לבני אדם [נ"א: לד"א]. אך המשכה מלמעלה למטה הוא על ידי רחמנות, שיש לו רחמנות על המדריגה התחתונה. ורחמנות הוא נחלה בלי מצרים. וזהו הטוב כי לא כלו רחמיך להמשיך למטה, והמרחם כי לא תמו חסדיך, פי' המשכה מעולם לעולם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ד, א. לקו"א לד, ב.

הטוב כי לא כלו כו' – עמידה, ברכת הודאה. כי טוב לגנוז – זח"א מה, ב. הירח מקבל אור מהשמש – זח"א רלו, ב. שם רמט, ב. מהשמש הנקרא טוב – ראה זו"ח יתרו לה רע"א. וחסד נק' מה שנמשך כו' – זח"ב קסח, ב. ורחמנות הוא נחלה כו' – (מדת יעקב שהיא רחמים זח"ג לח רע"א. זו"ח חוקת נ, ד) שבת קיח, א. זח"א רסד סע"א.

-----  הערות וציונים  -----

כי טוב נקרא כו' – ראה בהערות לסי' עג ד"ה בכל דבר.

המשכה מלמעלה למטה כו' – ראה סי' ער ד"ה הכפירים.

נחלה בלי מצרים – להעיר ממדל"י סי' רלג (רמז).