רפג

לך אכול בשמחה לחמך. על דרך משל, אם נותנת לינק לתינוק שלה, הוא מכח רחמנות. אבל יש בן שעובד ונותן לאמו לאכול. כך כביכול, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים. ואע"פ שלא שייך [אכילה] אצלו יתברך, מכל מקום כמשל אחד שיש לו תענוג הוא שבע, כך כביכול אז תתענג על ה', כביכול למעלה מהשם, ומביאים את התענוג בו יתברך כביכול. וזהו לך אכול בשמחה לחמך, שהכל בא מעולם השמחה, ואתה תהיה במדריגה שתהא אתה גורם השמחה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ד, א. לקו"א לד, ב.

לך אכול בשמחה לחמך – קהלת ט, ז. ישראל מפרנסין כו' – זח"ג ז, ב. אז תתענג גו' – ישעיה נח, יד. כביכול למעלה מהשם – זח"ב פג רע"א. זח"ג צד, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ישראל מפרנסים כו' – ראה סי' לא ד"ה נמצא. סי' מד סד"ה והנה כל. סי' ס סד"ה ואפשר, ובהערות שם.

שלא שייך אכילה אצלו ית' – ראה בהערות לסי' מד סד"ה והנה כל.