רפה

וחנה מדברת על לבה. פי' (שהוא רוצה) [שהיא רצתה] לעשות דבר שלא על פי טבע, ולא רצתה להתפלל בדיבור. כי בדבר ה' שמים נעשו, והם עולמות התחתונים, וכשרוצים לעשות דבר שכנגד העולמות [נ"א: שלא ע"פ טבע העולם] צריך לעשות זאת הדבר במחשבה, כי שם הכל אחדות אחד גמור, מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק. לפיכך וקולה לא ישמע, רק שפתיה נעות, שרצתה להביא זאת לעוה"ז [נ"א: להבין זאת במחשבה], ושפתיים הם מדרגות תחתונות של ה' מוצאות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ד, ב. לקו"א לו, ב.

וחנה מדברת על לבה – ש"א א, יג. בדבר ה' שמים נעשו – תהלים לג, ו. מי שאמר לשמן כו' – תענית כה, א. רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע – ש"א א, יג.

-----  הערות וציונים  -----

ולא רצתה להתפלל בדיבור כו' במחשבה – ראה ריש סי' קפז.

במחשבה כי שם הכל אחדות אחד גמור – ראה סי' שפז-ג.

מי שאמר לשמן וידלוק כו' – ראה מדל"י סי' קלד (קמב). ועיין לעיל סי' צ ד"ה וזהו מה תצעק אלי. סי' קצא, סי' רעח, וסי' תכד ד"ה וכתיב חכמות, ובהערות שם.