רפז

רני עקרה לא ילדה. על דרך מה שכתוב בספר עשרה מאמרות [על הפסוק] יבעלוך בניך, פי' הבנים יהיו לך לבעל. פי' לפירושו על דרך ישראל עלה במחשבה. שקודם הבריאה עלה לפניו יתברך התענוג ממעשה הצדיקים כידוע, ומחמת זה ברא. שמחמת שעולה לפניו תענוג הצדיקים נעשה רצונו לברוא את העולמות, היה הוא יתברך כביכול נקבה להצדיקים, והם היו לו זכר כביכול, ודוק והבן היטיב את זה. ועכשיו כשאנו עושים מצות אנו מקבלים ממנו ית' שכל, והוי הוא ית' זכר, (ואין) [ואנו] לו נוקבא, ומולידין את המצוה. וח"ו עם עושה אדם עבירה, נעשה נוקבא ואל זר [נ"א: לאל זר], ומוליד ח"ו עבירה. וזהו לא יהיה לך אל זר, שלא יהיה בעלך. אך לפעמים, אפילו אם אדם עושה עבירות ואח"כ עושה תשובה הוא מעלה את העבירות כידוע, ויש לו יתברך תענוג אפילו מהעבירות. וזהו רני עקרה, שאין לה מצות, אף על פי שלא ילדה מצות, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, מן העבירות נעשו מצות רבות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ה, ב. לקו"א לז, א.

רני עקרה גו' – ישעיה נד, א. בספר עשרה מאמרות – מאמר אכ"י ח"א פ"י. יבעלוך בניך – ישעיה סב, ה. ישראל עלה במחשבה – זח"א כד, א. בר"ר א, ד. לא יהיה בך אל זר – תהלים פא, י. כי רבים בני גו' – ישעיה נד, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' מג ד"ה ובאמת.

שקודם הבריאה עלה כו' – ראה סי' א ובהערות שם.

אם אדם עושה עבירות ואח"כ עושה תשובה כו' – ראה סוף סי' יג ד"ה ואיתא. וראה סי' רצא.