רפח

רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך. ב"ת נקרא הגוף. כי ב"ת נקרא עי"ר, ועי"ר נקרא הגוף. וזהו הבנים ירשו והבנות יזונו. כי ב"ן נקרא הנשמה, שהיא מבקשת מהש"י להאכיל להגוף. וזהו הבן ירש עלמא דכסופא, והבנות, פי' הגופים, יזונו, (שהם) [שיש] להם לאכול. וזהו שמחי ב"ת, פי' הגוף של הצדיק, הנני בא ושכנתי בתוכך, בתוך הגוף.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ה, ב. לקו"א לז, א.

רני ושמחי בת ציון גו' – זכריה ב, יד. ב"ת נקרא עי"ר – (ב"ת בחי' מלכות, זח"ג יא, ב. שם רנו, ב. וכן עי"ר) זח"ג סח, ב. זו"ח רות פ, ד. ועי"ר נקרא הגוף – נדרים לב, ב. זח"ג סח, ב. זו"ח רות פ, ד. הבנים ירשו כו' – ב"ב קלט, ב. ב"ן נקרא הנשמה – זח"א קפא, ב. עלמא דכסופא – ראה זח"ב קטו, א. זח"ג קנט, א.