רצ

או יאמר על דרך ג' דברים ניתנו ע"י יסורים עוה"ב (כי) [כו']. כשהאדם הוצרך להעלות דבר צריך לילך למקום ההוא, אפילו אם המקום הוא מלוכלך. כמשל מלך שנפל חותמו למקום רקק, צריך לילך לרקק להעלות את החותם, כדי שיאהב אותו המלך. וזה ידוע כי הוא יתברך עובד את עצמו. וזהו (תשיב ידך) [ישב אפך], אתה בעצמך תשיב (ידך) [אפך], פי' מדותיך, [ותנחמני] ואתה מנחם אותי שאני אהוב אליך על ידי זה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ה, ב. לקו"א לז, ב.

ג' דברים ניתנו כו' – ברכות ה, א. (תשיב ידך – ע"פ תהלים עד, יא). [ישב אפך ותנחמני – ישעיה יב, א].

-----  הערות וציונים  -----

כשהאדם הוצרך כו' כמשל מלך כו' – להעיר ממשל הבעש"ט והרה"מ המובא בקדושת לוי שה"ש ד"ה לריח שמניך (והובא בכש"ט בהערות לסי' קנד עיי"ש). ורג"כ לקמן סי תנא.

כי הוא יתברך עובד את עצמו – עיין סי' שפז-א.