רצב

ישמע מהיכלו קולי. הי"כל נקרא הדיבור. וצריך להתפלל רק בשביל שמביא את הדיבור לו ית'. וכשמתפלל כך, מניחין אותו כל המשמרות. על דרך משל, חותם המלך שנושא אותו בן כפר, אף על פי שאינו הגון לבוא לפני המלך מניחין אותו כל המשמרות, שהמלך יש לו געגועין על החותם, וממהרין אותו אל המלך כדי שיהיה אל המלך תענוג מהר. כך הקב"ה מגעגע אחר הדיבור. וזהו ישמע מה"יכלו קולי, דהיינו מחמת הדיבור.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ו, ב. לקו"א לח, ב.

ישמע מהיכלו קולי – תהלים יח, ז. ש"ב כב, ז.

-----  הערות וציונים  -----

היכל נקרא הדיבור – ראה סי' נ ד"ה וזהו פי'. רג"כ ריש סי' תו.

על דרך משל חותם המלך כו' – ראה סי' רלד-ב.