רצג

ושבתי (וראיתי) [ואראה] דמעת העשוקים ואין להם מנחם. ואיתא בזוהר פ' משפטים מהיכן שב מתרמוד [שפרח על נשר]. פי' תרמוד נקרא אהבה רעה [כגון מחשבה זרה וכיוצא בו] [נ"א: כגון ניאוף]. וזהו ויבן את (תרמוד) [תדמר] במדבר, שהבין את המחשבה זרה הבאה לו בעת שהוא מדבר דיבורים של תפילות כדי להעלות אותם [נ"א: להעלותה]. וזהו נקרא עשוקים, שהם עשוקים בקליפות. ופרח על נשר, ר"ל על מדת רחמים, שריחם את עצמו על המדריגות התחתונים. וזהו פי' מפני מה עיניהם של תרמודים תרוטות, ר"ל השכל שבמדריגות התחתונות טרוטות, [לא צח], אלא מפני שדרים בין החולות, [פי'] על דרך אשר שמתי חול גבול לים. על דרך זכו נמשלו לכוכבים, פי' כוכב נקרא כשהש"י שוכן בצירוף כ"ו, גי' הוי"ה, על כ"ב אותיות הדיבור, לא זכו נמשלו לחו"ל, לשון חולין.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ח, א. לקו"א מ, ב.

ושבתי ואראה גו' – קהלת ד, א. ואיתא בזוהר פ' משפטים – זח"ב קיב, ב. ויבן את תדמד במדבר – דה"ב ח, ד. ראה מ"א ט, יז-יח. ויבן . . שהבין – זח"ג רלג רע"ב. ראה נדה מה, ב. ופרח על נשר – קה"ר ב, כה. זח"ב קיב סע"ב. זח"ג רלג סע"א. נשר . . מדת רחמים – זח"ב פ, ב. זח"ג רלג, א. שם רחצ, ב. ראה תנחומא עקב ב. מדרש שמואל ז, ב. מפני מה עיניהם כו' – שבת לא, א. אשר שמתי חול גו' – ירמיה ה, כב. כוכב . . כ"ו כ"ב – לקו"ת להאריז"ל בלק ד"ה דרך. זכו כו' לא זכו כו' – ראה אגדת בראשית פל"ט.

-----  הערות וציונים  -----

תרמוד נקרא אהבה רעה – להעיר מיבמות טז, ב.

כוכב נקרא כ"ו גי' הוי"ה על כ"ב אותיות הדיבור – ראה של"ה פ' ויצא ד"ה והנה בדרך הראשון (רצב, א).