רחצ

דרך הנשר בשמים. פי' כשאחד מדבר דברי שכל יש בזה תענוג. והתענוג הוא דבר גדול, אז תתענג על ה', רק שנופל בקליפות והניצוצות רוצים להדבק בשכל. וזהו דרך הנשר, נשר לשון נפילה, בשמים, [פי'] בשכל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א יב, ב.

דרך הנשר בשמים – משלי ל, יט. אז תתענג על ה' – ישעיה נח, יד. נשר לשון נפילה – סוכה י, א.

-----  הערות וציונים  -----

בשמים פי' בשכל – ראה ריש סי' שצד שמי"ם . . ר"ל שם מים והשכל נקרא מי"ם.